บริการด้านการรักษาความปลอดภัย

บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มีความทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน

งานบริการรักษาความปลอดภัย

หัวใจในการรักษาความปลอดภัย คือ พนักงานที่มีทักษะ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทของเราใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนในการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม เข้าฝึกฝน อบรม ให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในการรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานผู้ฝึกฝน ผู้อบรมมากด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ในด้านรักษาความปลอดภัยหลายแขนง อาทิ เช่น ตำรวจ ทหาร และนักธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการจากผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในธุรกิจ เราให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ชั่วโมง แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ทำไมต้องเลือกเรา

 1. ทีมบริหารงานคุณภาพรุ่นใหม่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งผู้ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในด้านรักษาความปลอดภัย
 2. ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. เรามีทีมสายตรวจที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.ทั้งตามที่ลูกค้าร้องเรียนและสุ่มตรวจแต่ละหน่วยงานของลูกค้า
 4. ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เราสามารถเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ทันที
 5. บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการสูง โดยมีความพร้อมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณของบุคลากรแต่ละฝ่าย สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
 6. เรามีประกันความเสียหายและรับประกันการบริการ และบริการหลังการขาย
 7. เราบริการภายใต้ความพึงใจสูงสุดของลูกค้า

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา

บริการหลังการขาย

 1. มีการติดตามให้บริการหลังการขายในหลาย ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการด้วยการสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ
 2. การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีสัญญาว่าจ้าง บริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 3. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับคำร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติการของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างทันท่วงที
 4. บริษัทฯ จัดให้มีทีมงานปฏิบัติการพิเศษในช่วงกลางคืน และจัดให้มีสายตรวจประจำเส้นทาง เข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยการสุ่มตรวจและไม่มีการแจ้งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทฯ มีหน่วยสายตรวจปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าตรวจตราพนักงานรักษา ความปลอดภัยและหน่วยงานของท่านเสริมพิเศษให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษา ความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยงานของท่าน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพหน่วยงาน ได้แก่
  • วิทยุสื่อสาร
  • อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์ชุดเครื่องแบบ เสื้อกันฝน รองเท้ากันฝน
  • Guard Scan (อุปกรณ์ตรวจสอบการปฎิบัติงาน ของ รปภ.)
  • บัตรผู้มาิติดต่อ (Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์

หมายเหตุ

 1. มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะวางให้หลังจากได้รับอนุึญาตจากท่านให้เข้า สำรวจพื้นที่แล้ว
 2. การจัดให้บริการ ขอให้ท่านแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

หน้าที่ของ รปภ.

 1. ดูแล ป้องกัน รักษา ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ
 4. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 5. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้างเมื่อเลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
 7. รปภ. มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล การลงเวลาเข้า-ออก ในการทำงานของพนักงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต
 8. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก อาคารหรือสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 9. มีหน้าที่ เปิด-ปิดไฟฟ้า ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 10. ในยามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบทุก 1 ชั่วโมง
 11. หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หัวหน้าชุดจะต้องเดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตาม จุดต่างๆ
 12. ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรม ในการดับเพลิงเบื้อง ต้น เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้ อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา

ตัวอย่างเครื่องแต่งกายของเรา 

เครื่องแต่งกายของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา มีลักษณะดังนี้

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา