การกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

นโยบายของเรา

เรามีการกำกับดูแลพนักงานของเราให้ได้คุณภาพอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการตรวจสอบการปฎิบัติงานในทุกๆหน่วยการปฎิบัติงาน ของพนักงานของเรา รวมทั้งยังเก็บข้อมูลจากลูกค้า เพื่อนำไปพิจารณาเพิ่มเติมในการเพิ่มคุณภาพในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย

การกำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯได้จัดให้มีสายตรวจคอยตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความ ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อทราบถึงปัญหา ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง สำหรับนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตรงกับเจตนาของผู้ว่าจ้าง

 • การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนได้ดลอดเมื่อเห็นว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้ใด มีความบกพร่องต่อหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนให้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้เข้าประสานงานกับผู้ว่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หรือมากว่านั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ
 • บริษัทฯ มีวงรอบสำหรับการจัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เช่น การดับเพลิงการอพยพหนีไฟ อาคารสูง การช่วยเหลือผู้ประสพภัยต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน
 • บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารและสายตรวจ คอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 2 รอบ/วัน
 • บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ คอยตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็จะดูแล รักษาความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานและทรัพย์สินของ ท่านอีกส่วนหนึ่งด้วย

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจจากท่านเพื่อใช้บริการเราต่อไป

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา

การประกันความเสียหาย

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานโดย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับ ที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงาน  ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่อง กีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ เกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ หรือตามข้อตกลงของผู้ว่าจ้าง โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุ การใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องใน การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้าง ได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและ ลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจ กำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
 3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

เรามีการประกันความเสียหายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นพนักงานของเรา สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของท่านเรายินดีที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น

การฝึกอบรม

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการให้บริการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทของเราให้ความสำคัญเอาใจใส่ในการคัดเลือก คัดสรร บุคลากร เข้ารับการฝึกฝน ฝึกอบรม ให้ทักษะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

 1. การตรวจการณ์และการตรวจค้น ถือเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นการนำทรัพย์สินออกนอกสถานประกอบการโดยมิชอบ บริษัทจึงจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจการณ์และตรวจค้น จนลูกค้ามั่นใจได้ว่า พนักงานของบริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง ถูกต้องและสุภาพอ่อนน้อม
 2. การบริการและการอำนวยความสะดวก บริษัทตระหนักเสมอว่าการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย คือความประทับใจแรกที่ผู้มาติดต่องานพึงปรารถนา ดังนั้นบริษัทจึงฝึกฝนงานการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อในด้านต่างๆ เช่น
  • การทำความเคารพ หรือแสดงความเคารพ
  • เทคนิคการพูดเพื่อติดต่อสื่อสาร
  • การประชาสัมพันธ์
  • การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • การให้ความช่วยเหลือ
 3. การจราจร งานจราจร เป็นกฎและหลักการที่กำหนดขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะใน สถานประกอบการ ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ลูกค้ามีความต้องการเป็นลำดับต้น ๆ บริษัทจึงมุ่งมั่นฝึกฝนงานด้านการจราจรแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยความถูกต้อง
 4. การป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัทตระหนักดีว่าอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สร้างความสูญเสียแก่องค์กรอย่างมหาศาลอยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงได้ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จนเกิดความมั่นใจว่าพนักงานของเรา สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างชำนาญและทันทีที่เกิดเหตุอัคคีภัย
 5. ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม จัดฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้และเทคนิคในการจับกุม โดยใช้ครูฝึกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการนำหลักสูตรการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การต่อสู้ด้วยกระบองและเทคนิคการจับกุมให้พนักงานรักษาความปลอดภัยจนเกิดความเชี่ยวชาญ
 6. การช่วยชีวิตเบื้องต้น นับเป็นสิ่งสำคัญในหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่าง เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยดูแลทรัพย์สินและชีวิต งานช่วยชีวิตจริงเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา
สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา
สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา